Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby na vašom počítači/zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

farby_na_vlasy_directions

INVADER

KMM boots

satky

KONTAKT

Sme tu pre Vás
počas pracovných dní
od 9:00 do 17:00
tel: 0911950707
info@rockershop.sk

arr3

Obchodné podmienky/Reklamácie

 

OBCHODNÉ PODMIENKY.

sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu www.rockershop.sk, Tatiana Jakubíková, Hviezdoslava 43/45 036 01 Martin, telefón: 0911950707, email: obchod@rockershop.sk, Živnostenský list vydaný dňa 4.6.2009 pod sp.č.:OŽPZ/2009/04171-2 a 3 reg.č. 550-21097.

 1. Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou súhlasí so spracovaním ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.
 2. Predávajúci pri ponuke tovaru vychádza z údajov výrobcu, preto rozmery, farebnosť alebo detaily ponúkaného tovaru sú nezáväznými a nemusia sa na 100% zhodovať s vyobrazenými predlohami.
 3. Predávajúci sa zaväzuje že kupujúcemu dodá tovar v perfektnom stave a v súlade s nariadeniami a normami platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku na objednaný tovar v prípade jeho vypredania, alebo ukončenia výroby.
 5. Kupujúci vyplnením všetkých potrebných údajov objednávky prostredníctvom formulára, telefonicky alebo mailom akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru.
 6. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo spôsobom dohodnutým s kupujúcim.
 7. Dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním tovaru prepravcovi alebo priamo kupujúcemu. Odovzdaním tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo na tovar.
 8. Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť bez udania dôvodu do 24 hodín prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Zrušenie objednávky po uplynutí 24 hodín je možné len po vzájomnej dohode s predávajúcim. Predávajúci môže v prípade cenovo náročných objednávok po kontakte s kupujúcim vyžadovať platbu vopred alebo zálohovú platbu.
 9. Kupujúci neprevzatím zásielky zaslanej na dobierku porušuje platnú kúpnu zmluvu, ktorú uzatvoril s predávajúcim a znáša všetky následky a náklady, ktoré z porušenia kúpnej zmluvy vyplynú.
 10. V súlade s ustanovením §7 odst. 1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu zaslaním formulára na odstúpenie od zmluvy stiahnúť formulár . Vrátený tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom neporušenom obale. Ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný tak náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 14 kalendárnych dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze kupujúcemu.
 11. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 12. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi o Ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji
 13. Podaním objednávky kupujúci akceptuje tieto Obchodné podmienky a prehlasuje, že sa s nimi oboznámil.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Zaslaním objednávky a registráciou dávate súhlas so spracovaním osobných údajov.
Na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre našu komunikáciu so zákazníkom.V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte do poznámky pri objednávke žiadosť o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky. S Vašimi údajmi získanými zaslaním objednávky alebo registráciou je nakladané v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Získané osobné údaje neposkytujeme tretej strane, výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.Zaväzujeme sa, že na prianie zákazníka vymažeme neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.Vyhradzujeme si právo odstúpiť od od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom-hackerom.V takomto prípade neplatia vyššie uvedené  pravidlá manipulácie s dátami.

Náš informačný systém osobných údajov bol na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistrovaný pod číslom 201414745.

REKLAMAČNÝ PORIADOK.

Všetky reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k Vašej plnej spokojnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité si tovar po prevzatí skontrolovať a zistiť prípadné vady a poškodenia. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru a predávajúci www.rockershop.sk je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia. Tovar na ktorom zistíte vadu je potrebné ihneď po prejavení vady prestať používať! Ak tak neurobíte a ďalším používaním zväčšíte vadu, vaša reklamácia nemusí byť uznaná! K tovaru, ktorý reklamujete nezabudnite priložiť účtovné doklady, originálny obal a sprievodný list s Vašim kontaktom a stručným popisom vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením, zlým ošetrovaním, živelnými pohromami alebo bežným opotrebovaním. Upozorňujeme, že neručíme ani za škody vzniknuté pri preprave tovaru! Reklamovaný tovar nám pošlite na adresu uvedenú vo faktúre. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku!

1. Tento reklamačný poriadok sa týka tovaru  zakúpeného kupujúcim od predávajúceho na internetovom obchode www.rockershop.sk.

2. Tento reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na stránkach internetového obchodu predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí zásielky skontrolovať tovar a priložené účtovné doklady. Pri zistení nezrovnalostí je potrebné okamžite informovať predávajúceho.

4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.

6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

7. Ak sú pri prijatí zásielky na obale viditeľné stopy poškodenia prípadne sú poznateľné poškodenia tovaru je nevyhnutné tieto poškodenia reklamovať u prepravcu zásielky.

8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.

9. Kupujúci nemá nárok na reklamáciu vtedy ak bol na vady tovaru upozornený pri nákupe.

10. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spľňa všetky náležité podmienky a je bezchybný.

11. Ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada má kupujúci právo na  bezplatné a včasné odstránenie vady. Ak sa vada týka len súčastí výrobku má právo na výmenu súčasti, ak tak predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

12. Ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne využívať má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim.

13. Ak sa na tovare vyskytla neodstraniteľná vada, ktorá bráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim.

14. Ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá nebráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

15. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.

16. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak je vzniknutá vada zapríčinená neodborným zaobchádzaním s tovarom.

17. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak je vzniknutá vada zapríčinená nesprávnym ošetrovaním alebo údržbou, ktorá nebola v súlade s odporúčaním výrobcu.

18. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak bol tovar zmenený, alebo upravovaný spôsobom, ktorý nepovolil výrobca.

19. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak tovar nebol použitý na účel pre ktorý bol vyrobený.

20. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak tovar bol skladovaný v neadekvátnych podmienkach. /vysoká teplota, vlhkosť/

21. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak uplynula záručná doba tovaru.

22. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené ak ide o prirodzené opotrebenie spôsobené povahou používania tovaru.

23. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, reklamujúcemu budú na požiadanie uhradené aj bežné náklady na doručenie zásielky.

Kupujúci tento Reklamačný poriadok berie na vedomie.

MWQzZj